מידע למשתמש – שימוש בנתונים אישיים

בהתאם לחוקי ההגנה על הפרטיות הרלבנטיים, חברת Perfetti Van Melle Benelux B.V. (Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, 4815 HK, Breda, the Netherlands) (להלן: "PVM"), מיידעת אותך כי הנתונים האישיים (להלן: "נתונים אישיים") שיועברו ל- PVM יאספו ויעובדו תחת הפיקוח של PVM בהתאם לכללים הבאים:

מטרות וחוקיות העיבוד

העיבוד של הנתונים האישיים נחוץ לטיפול ביחסים בינך לבין PVM. כדי לנהל יחסים אלו כראוי, PVM תעבד את הנתונים האישיים, אשר יכולים לכלול גם קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים, כגון נתונים לגבי בריאות, מוצא גזעי או אתני, חברות באיגוד מקצועי או אמונה דתית.

העיבוד של הנתונים האישיים יכול להתרחש באופן אלקטרוני וידני, בהתבסס על קריטריונים לוגיים התואמים באופן פונקציונלי את המטרות שלשמם נאספים הנתונים האישיים, ובהתאם לחוקי הגנת הפרטיות הרלבנטיים.

היקף התקשורת והפצת הנתונים.

הנתונים האישיים יעובדו רק על ידי כוח אדם המורשה על ידי PVM, או על ידי חברות צד שלישי (לרבות כל חברה אחרת של Group PVM), מוסדות או אנשי מקצוע אשר, כמעבדי נתונים, מבצעים שירותי עיבוד ספציפיים או פעילויות המשלימות את המטרות שהוזכרו לעיל.

הנתונים האישיים לא יופצו בשום אופן.

העברת נתונים אישיים למדינה שלישית

לצורך ניהול היחסים בינינו, ייתכן ויהיה צורך להעביר חלק מהנתונים האישיים למדינות נוספות שבהן נמצאות חברות אחרות של קבוצת PVM או שותפי PVM.

תקופת שימור הנתונים האישיים

הנתונים האישיים יישמרו כל עוד ההתקשרות עם PVM הינה בתוקף. לאחר מכן, הנתונים האישיים יישמרו כל עוד יש צורך בכך לשם ציות לדין החל ו/או לכל תקנה של רשות מוסמכת אשר עלולה להטיל על PVM את החובה לשמור את הנתונים האישיים למשך תקופה ארוכה יותר.

זכויות המשתמש

PVM מודיעה כי יש לך זכות לבקש גישה אל הנתונים האישיים שלך, וכן זכות לתיקון או מחיקה שלהם, או הגבלה או התנגדות לעיבוד הנתונים, את הזכות לנייד נתונים או לבטל את ההסכמה שניתנה על ידי פנייה בכתב ל Perfetti Van Melle Benelux B.V.או על ידי שליחת הודעת דוא"ל אל pvmdpo@it.pvmgrp.com. על ההודעה להיות מופנית לתשומת ליבם של האחראים על הגנת הנתונים –The Data Protection Officer.

זכותך להגיש תלונה לרשות המפקחת.

בחתימה על מסמך זה, אתה נותן את הסכמתך המפורשת לעבד את הנתונים האישיים למטרה זו. PVM מודיעים לך כי תוכל לחזור בך מהסכמה זו בכל עת