מדיניות פרטיות ועוגיות

(Perfetti Van Melle Benelux B.V., (Zoete Inval 20, 4815 HK, Breda, the Netherlands (להלן: PVM) רגישה לפרטיות שלך ומחויבת להגן עליה. PVM עשויה לאסוף מידע אישי על הגולשים  באתר אינטרנט זה- www.mentos.co.il.

כללי

אתר אינטרנט זה מופעל על ידי PVM. הודעת מדיניות פרטיות זו מפרטת את סוג המידע האישי שאנו אוספים, וכיצד אנו משתמשים בו ומגנים עליו, וכן מתארת לך מה עליך לעשות אם אינך מעוניין שהמידע האישי שלך ייאסף בעת שאתה גולש באתר שלנו, ואיך תוכל לשנות את המידע האישי שמסרת לנו בעבר. הודעת מדיניות פרטיות זו אינה חלה על באנרים, הגרלות ופרסומים או קידומי מכירות אחרים שאנו עשויים לתת להם חסות או להשתתף בהם באתרי אינטרנט שבבעלות צדדים שלישיים.

האחראי על המידע

האחראי על המידע האישי שנאסף במהלך הגלישה באתר אינטרנט זה הינו  Perfetti Van Melle Benelux B.V. (PVM).

סוגי נתונים אישיים שמעובדים

נתוני גלישה

במהלך פעילותן הרגילה, המערכות מבוססות-המחשב ופרוצדורות התכנה המעורבות בפעולתו של אתר אינטרנט זה מקבלות מידע אישי מסוים, שהעברתו נובעת מן השימוש בפרוטוקולי תקשורת באינטרנט. מידע זה אינו נאסף על מנת לקשר אותו לאנשים מזוהים, אבל באמצעות תהליכים והתאמות עם נתונים שבבעלות צדדים שלישיים, הוא עשוי מעצם טבעו להוביל לזיהוי המשתמשים. בקטגורית נתונים זו נכללים כתובות IP או השמות המאוחסנים במתחם (Domain) של המחשבים המשמשים את מי שנכנסים לאתר, הכתובות בציוני URI (Uniform Resource Identifier - מזהה מקור מידע ייחודי) של המשאבים הנדרשים, מועד הבקשה, השיטה ששימשה להעברת הבקשה לשרת, גודל הקובץ שהתקבל בתשובה, הקוד המספרי שמציג את סטטוס התשובה שנתן השרת (תקין, שגיאה וכו') ופרמטרים אחרים שקשורים למערכת ההפעלה ולמבנה מחשבו של המשתמש ומצבו. נתונים אלה משמשים רק על מנת לקבל מידע סטטיסטי אנונימי על השימוש באתר ולבדוק את ביצועיו התקינים והם נמחקים מיד אחרי העיבוד. קיימת אפשרות שהנתונים ישמשו לבירור ו/או הטלת אחריות, אם בוצעו עבירות עיבוד נתונים נגד האתר.

פרטים אישיים

אנו עשויים לאסוף פרטים אישיים. פרטים אישיים פירושם מידע שבאמצעותו אפשר לזהותך.

בדרך כלל, מידע זה כולל שם, כתובת, שם מסך, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי. אנו עשויים לאסוף נתונים שסיפקו משתמשים רק על מנת לענות על שאלות שהופנו אליהם ונתונים אלה יזכו לטיפול כאמור במדיניות זו ובדינים הרלבנטיים.

נתונים שהמשתמש מסר מרצונו

מסירת פרטים אישיים על ידי המשתמש מבחירה, בצורה מפורשת ומרצון בטופסי ההרשמה הקיימים באתר זה מהווה הסכמת המשתמש לרכישת הנתונים שסיפק , על-ידי PVM. PVM תעבד נתונים אלה על מנת להיענות לשירות הנדרש, וכפוף להסכמתך, אף לשלוח אליך חומרי מידע ופרסום בדוא"ל.

הגנה על ילדים

PVM מחויבת להגן על פרטיותם של ילדים. האתר מתוכנן ומיועד לשימוש של אנשים בני 16 ומעלה. אם מלאו לך 16 אך טרם מלאו לך 18, עליך לבחון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו עם מי שיש להם אחריות הורית לגביך כדי לוודא ששניכם מבינים אותן. למרות שאיננו אחראים לקביעת גיל המשתמשים שלנו, אנו עשויים לבצע בדיקות זיהוי.

אם טרם מלאו לך 16 שנים (בדוק את סף הגיל הזה עם הוראות החוקים המקומיים במקום מגוריך) זכור שדרושים לך אישור/הסכמה של מי שיש להם אחריות הורית לגביך להשתמש באתר זה, ליצור קשר איתנו ולשלוח לנו את פרטיך האישיים.

מטרת העיבוד

אתה מחליט מרצונך אם הינך רוצה למסור לנו את הפרטים האישיים שלך. במקרים מסוימים הפרטים האישיים דרושים לנו כדי להיות מסוגלים לבצע פונקציות מסוימות בקשר עם השימוש באתר. בעת שימוש באתר, ישנה אפשרות שתתבקש למסור פרטים אישיים על מנת שתוכל להירשם להגרלות פרסים או לתחרויות, לקבל מידע או דיוור, לענות על סקר, להעיר הערה או לשאול שאילתה. במקרים אלה, כדי לקבל הסכמה, PVM משתמשת במסך נפתח עם מידע על עיבוד הפרטים האישיים ותיבת סימון. דע לך ש-PVM תאסוף פרטים אישיים רק אם תיתן פרטים אלה מרצונך.

PVM משתמשת בפרטים האישיים שלך למטרה שלשמה הם נאספו (לדוגמה, כדי לענות לשאילתה שלך, לכלול אותך בתחרות או לשלוח לך דוגמית). קיימת אפשרות גם שנשתמש בפרטייך האישיים כדי לשפר את המוצרים ואת אתרי האינטרנט שלנו, ולפנות אליך בנוגע למוצרים ושירותים אחרים שעשויים לעניין אותך (ובכלל זה אלה שאנו עשויים להציע ביחד עם חברות אחרות). אנו עשויים גם לשתף אותם או להעביר אותם לחברות אחרות מ- PVM Group ולצדדים שלישיים שתומכים ישירות בפעילויות של PVM ובפיתוח ו/או הפעלת האתר.

אנו עשויים להשלים את המידע שסיפקת לנו עם מידע אחר שאנו מחזיקים או שקיבלנו מצדדים שלישיים. אנו עושים זאת לצורכי שיווק על מנת לספק מוצרים ושירותים מכוונים יותר אשר עונים על צרכיך.


תהליכי עיבוד המידע

חשוב לדעת שהפרטים האישיים מעובדים בהתאם לחוקים הרלבנטיים להגנה על פרטיות ומידע אישי. PVM ו/או צד שלישי אשר מעבד את המידע ואשר מונה ישירות על ידי PVM, מעבדים פרטים אישיים רק במהלך פרק הזמן הנחוץ למטרות שבגינן הנתונים נאספו או שעובדו לאחר מכן.

אנו נוקטים אמצעי בטיחות שונים כדי להתמודד עם סכנות של שיבוש או אובדן נתונים, בין במקרה ובין שלא במקרה, של גישה לא מורשית לנתונים או של פעולות עיבוד שאינן חוקיות או שאינן עולות בקנה אחד עם המטרות שלשמן נאספו הנתונים. בהתאם לדין החל ו/או לנדרש בתקנים בינלאומיים עיקריים, PVM נקטה אף אמצעי בטיחות נוספים כדי להפחית סיכונים הנוגעים לסודיות, שלמות וזמינות הפרטים האישיים שנאספו ועובדו.

שיתוף, העברה והפצה של נתונים

הנתונים שאנו אוספים עשויים לעבור או להימסר לחברות אחרות ב- PVM Group ולצדדים שלישיים שתומכים ישירות בפעילויות של PVM ובפיתוח אתר האינטרנט. לעיתים, PVM מעסיקה צדדים שלישיים לעיבוד וניתוח הנתונים. מלבד המקרים האמורים, הנתונים לא ייחשפו בפני איש ולא יינתנו לאיש אלא אם הדבר נעשה תוך ציות לחובות החוזיות והחוקיות או אם המשתמשים נתנו את הסכמתם. PVM ומעבדי הנתונים שלה, שהנם צד שלישי, יעבירו ויעבדו את הנתונים האישיים שלך וינקטו באמצעים הנאותים לשמר את אבטחת הפרטים האישיים.

 זכויות המשתמש

PVM מודיעה למשתמש כי שמורה לו הזכות לבקש גישה לפרטיו האישיים, ותיקון או מחיקה שלהם, או להגביל או להתנגדו לעיבוד הנתונים האמורים, וכן שמורה לו הזכות לניידות הנתונים או לבטל את הסכמה שנתן על ידי פנייה ל-PVM בכתב אל Perfetti Van Melle Benelux B.Vאו על ידי שליחת דוא"ל אל  pvmdpo@it.pvmgrp.com  לכבוד מנהל הגנת הנתונים, Data Protection Officer, בצירוף עותק של מסמך זיהוי או כל מסמך אחר המוכיח את זהות בעל המידע האישי.

PVM שומרת לעצמה את הזכות לוודא בכל עת את אמיתות הפרטים האישיים שמסר המשתמש, וכן את גילם וזהותם של הזוכים בטרם תחלק את הפרסים.

עוגיות

עוגיות הן קובצי טקסט ששרת עמודי האינטרנט מתקין בכונן הקשיח של המחשב שלך. PVM משתמשת בעוגיות כדי להקל את השימוש באתרים שלנו ולהיטיב להתאים את האתר ואת המוצרים שלנו לתחומי העניין ולצרכים שלך. PVM עשוייה להשתמש בעוגיות גם כדי לעזור להאיץ את פעולותיך העתידיות באתר שלנו. לדוגמה, האתר יכול לזהות שסיפקת פרטים אישיים ולהימנע מלבקש את אותו מידע פעם נוספת. אנו יכולים גם להשתמש בעוגיות כדי לאסוף מידע על המחשב שלך, כגון כתובת IP (מספר שמוקצה למחשב שלך בכל פעם שאתה גולש באינטרנט) או סוג דפדפן האינטרנט או מערכת ההפעלה שבהם אתה משתמש, ולחבר מידע זה לפרטים האישיים שלך. אנו עושים זאת על מנת להבטיח שהאתרים שלנו יתנו לך חוויית אינטרנט מיטבית, ויהוו מקורות מידע אפקטיביים.

לצורך שימוש בעוגיות האלה, PVM משתמשת במסך נפתח המציג מידע אודות עוגיות ותיבת סימון כדי לקבל הסכמה. באפשרותך להפסיק את השימוש בעוגיות בהגדרות הדפדפן שלך. סירוב לשימוש בעוגיות באתר מסוים עלול למנוע ממך את האפשרות לצפות באזורים מסוימים באתר או לקבל מידע מותאם אישית בעת הביקור באתר. 

גוגל אנליטיקס 

אתר זה עשוי להשתמש בכלי ניתוח אינטרנטיים, כגון גוגל אנליטיקס ו/או Unica, כדי לעקוב אחר אופן השימוש שלך באתר ולאחסן מידע, כמו למשל באיזו שעה ביקרת באתר, האם ביקרת בו בעבר ואיזה אתר הפנה אותך אליו. נתונים סטטיסטיים של האתר יכולים לשמש כדי להתאים לך אישית את חווית השימוש באינטרנט, וכן לאמוד - בצורה אנונימית ובאופן מצרפי - נתונים סטטיסטיים לגבי הפעילות באתר. אנו משתמשים במידע זה כדי למדוד את האפקטיביות של נוכחותנו ברשת האינטרנט ולהכין דוחות סטטיסטיים. במקרים שבהם אנו משתמשים בגוגל אנליטיקס, אנו עשויים לשתף את המידע הזה עם גוגל כדי לעזור לגוגל לשפר את מוצריה ושירותיה. אנחנו וגוגל לא נשתמש (ולא נרשה לצד שלישי כלשהו להשתמש) בכלי זה כדי לעקוב אחריך או לאסוף פרטים אישיים עליך או לקשור את הפרטים האישיים שלך עם נתוני גוגל אנליטיקס.

תגי פיקסל

חלק מהעמודים שבהם אתה מבקר בהם עשויים לאסוף מידע גם באמצעות תגי פיקסל (שנקראים גם clear gifs) שאותם אפשר לשתף עם צדדים שלישיים שתומכים ישירות בפעילויות קידום המכירות של PVM ובפיתוח אתר האינטרנט שלה. לדוגמה, PVM עשויה לשתף את סוכנות הפרסום שלה, שהינה צד שלישי, במידע כאמור כדי להיטיב לכוון טוב יותר את פרסומות הבאנרים באתרי PVM. ואולם, המידע שנאסף באמצעות השימוש בתגי פיקסלים אלה אינו ניתן לזיהוי אישי, למרות שאפשר לקשור אותו לפרטים האישיים שלך.

שינויים במדיניות הפרטיות הקיימת

PVM בודקת את מדיניות הפרטיות שלה בקביעות ובמידת הצורך שבה ובוחנת אותה בהתאם לשינויים בדין החל או בעקבות התפתחויות טכנולוגיות. שינויים במדיניות זו יפורסמו בעמוד זה.

פורמט לאופן מסירת מידע למשתמש אודות המבצע

בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות הרלבנטיים, חברת Perfetti Van Melle Benelux B.V

 (Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, 4815 HK, Breda, the Netherlands) (להלן "PVM") מודיעה למשתמשים שהנתונים שעשויים להימסר כדי להשתתף במבצע, או הנתונים שיסופקו לאחר מכן במקרה של הענקת פרס, ייאספו ויעובדו בשליטת PVM במטרה לנהל את ההשתתפות במבצע, לרבות במקרה של הענקת פרס, פרסום שמו של המשתתף באתר של חברת  PVM, עלון ופרופילים של מדיה חברתית

כתוצאה מכך, עיבוד הנתונים האישיים של המשתמש מבוסס על רצונו של המשתמש להשתתף במבצע. הנתונים האישיים המעובדים יישמרו כל עוד ההתקשרות בין המשתתף לבין PVM  תהא בתוקף. לאחר מכן, הנתונים האישיים של המשתמש יישמרו רק כל עוד יש צורך בכך בכדי לציית לכל דין חל ו/או הוראה של רשות מוסמכת אשר עשויים להטיל על PVM את החובה לשמור את הנתונים לתקופה ארוכה יותר. PVM אינה מתכננת בשום מקרה כל צורה של עיבוד של נתונים אישיים לצורך אפיון או העברה של הנתונים האישיים למדינות שלישיות.

במקרה שהמשתמש מעוניין לקבל מידע מסחרי ו/או שיווקי מ-  PVM הקשור למוצרים הנמכרים על ידה, הן באמצעים אלקטרוניים והן באמצעים שאינם אלקטרוניים, על המשתמש לתת ל-  PVM את הסכמתו המפורשת לשם כך על ידי לחיצה על התיבה שנקבעה לכך בטופס שבו נאספים הנתונים האישיים. הסכמה זו, במקרה שהוענקה, ניתנת למשיכה או ביטול על ידי המשתמש בכל עת על ידי ביצוע ההליך המתואר להלן.

חברת PVM רשאית לבצע חלק מן השירותים הקשורים לניהול המבצע באמצעות מיקור חוץ לצדדים שלישיים, במטרה להשיג תמיכה לוגיסטית או ניהולית (למשל, חברות המפעילות את שירות העברת הפרסים או חברות המעבירות טכנולוגיה שירותים כמו אירוח של האתר של PVM). חברות אלו יכולות לקבל גישה לנתונים האישיים של המשתמש ולעבד אותו רק במידה הנדרשת כדי לציית לשירותים המבוצעים במיקור חוץ ורק לגבי המטרות של עיבוד הנתונים האישיים הנזכרים לעיל.

PVM מודיעה למשתמש כי יש לו זכות לבקש גישה ו/או תיקון ו/או מחיקה של הנתונים האישיים שלו, ו/או להגביל או להתנגד לעיבוד המידע, כמו גם את הזכות לנייד נתונים או לבטל את ההסכמה שניתנה, על ידי מסירת הודעה ל-PVM על ידי פנייה בכתב ל Perfetti Van Melle Benelux B.V. (Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, 4815 HK, Breda, the Netherlands) או על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת pvmdpo@it.pvmgrp.com. על ההודעה להיות מופנית לתשומת ליבם של האחראים על הגנת המידע - Data Protection Officer, בצירוף מסמך זיהוי או כל מסמך אחר המוכיח את זהות בעל המידע.

PVM  שומרת לעצמה את הזכות לאמת בכל עת את אמיתותם של הנתונים האישיים שסופקו על ידי המשתמש, וכן את הגילאים וזהותם של הזוכים לפני כל חלוקת פרסים כלשהם.

PVM מודיעה למשתמשים על זכותם להגיש תלונה ל”רשות המפקחת”.