הודעה משפטית


הבעלים של אתר אינטרנט זה: www.mentos.co.il ("האתר"), הינם חברה בשם Perfetti Van Melle Benelux B.V (Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, 4815 HK, Breda, the Netherlands) (להלן "PVM"), חברה השייכת ל-PERFETTI VAN MELLE GROUP (PVM Group), עם נתוני הזיהוי הבאים:

משרד רשום: Perfetti Van Melle Benelux B.V

קוד זיהוי לצורך מס: NL001875607B01

טלפון: +31 76 52 75 000

פקס: +31 76 522 85 60

מס' רישום מסחרי: 20045885

גישה לאתר

הודעה משפטית זו מסדירה את גישת המשתמש ("המשתמש") לאתר והשימוש בו, במטרה לספק מידע למשתמש ביחס ל- PVM GROUP, PVM, למוצריה, לפעילויותיה ולמבצעי קידום המכירות שלה.

על ידי גישה ושימוש באתר, המשתמש מקבל את התנאים של הודעה משפטית זו, את מדיניות הפרטיות ואת מדיניות השימוש בעוגיות של האתר .

לפני תחילת השימוש באתר, על המשתמש לקרוא בעיון את ההודעה המשפטית, את מדיניות הפרטיות ואת מדיניות השימוש בעוגיות, בהתחשב בכך ש PVM רשאית להתאים אותן ו/או לשנותן בכל עת. אם המשתמש אינו מקבל את תנאי ההודעה המשפטית, מדיניות הפרטיות ו/או את מדיניות השימוש בעוגיות, הוא אינו יכול להשתמש באתר או בתוכנו.

שימוש ופונקציה של האתר

המשתמש מסכים לעשות שימוש זהיר באתר ובמידע הכלול בו. המשתמש כפוף לתקנותיו ולהודעה משפטית זו, וכן לכל תנאי הכרחי אחר שיקבע על-ידי PVM לצורך השימוש באתר.

כמו כן, המשתמש אינו רשאי לבצע כל מעשה במטרה לפגוע, לעשות שימוש לרעה ו/או לגרום לעומס יתר באתר, ו/או למנוע בכל צורה שהיא את השימוש באתר ובתפקודו.

PVM מודיעה בזאת למשתמש שאם תנאי ההודעה המשפטית, מדיניות הפרטיות או מדיניות השימוש בעוגיות לא ישמרו, או אם לא יתקיימו תנאים רלוונטיים אחרים המצוינים באתר, PVM שומרת לעצמה את הזכות להגביל, להשעות ו/או לסיים את הגישה של המשתמש לאתר, תוך שימוש בכל אמצעי טכני הדרוש כדי לעשות זאת.

PVM תעשה כל מאמץ סביר כדי לשמור על פעולה תקינה של האתר, למנוע שגיאות, או אם יש צורך בכך, לתקן אותן ולשמור על תוכן האתר מעודכן כראוי. עם זאת, PVM אינה מבטיחה את הזמינות או ההמשכיות של הגישה לאתר, ולא מבטיחה שהתוכן המופיע באתר יהיה ללא שגיאות.

אחריות

הגישה לאתר והשימוש בכל מידע, תוכן או מנגנון הכלולים בו, מתבצעת באחריותו הבלעדית של המשתמש.

PVM אינה אחראית לכל נזק ו/או הפסד העלולים לנבוע, במישרין או בעקיפין, מהגישה או מהשימוש במידע הכלול באתר, ובמיוחד לכל מידע הנוגע לצדדים שלישיים שונים מ- PVM, לרבות, אך לא רק, מידע שהופק על ידי מערכות ההפעלה או נזקים שנגרמו על ידי וירוסים ו/או התקפות על מערכות ההפעלה. כמו כן, PVM אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש בשל שימוש שאינו בהתאם להנחיות PVM, שימוש לא ראוי, תקלות באתר או בשירות, הפרעות, חוסר או פגם בתקשורת ו/או בתקשורת האינטרנט.

יתר על כן, PVM אינה אחראית לכל נזק ו/או הפסד לתוכנות המשתמש ו/או לחומרה עקב הגישה ו/או השימוש באתר.

המשתמש אחראי לכל נזק או אובדן מכל סוג שהוא, אשר עלול להיגרם כתוצאה מפגיעה בכל אחת מהחובות שהמשתמש כפוף להן בהתאם להודעה משפטית זו, בכל תנאי אחר המוצג באתר ו/או בהתאם לדין החל.

מדיניות בנוגע לקישורים

קישורים לאתר

כל צד שלישי המעוניין לכלול קישור לאתר באתר האינטרנט שלו ("קישור לאתר"), חייב לקבל הסכמה קודמת, בכתב, מ- PVM, לציית לדין החל, ובשום אופן לא יוכל לאחסן תכנים אשר הם (א) בלתי חוקיים, מזיקים, אלימים, גזעניים, מפלים, משפילים, קשורים למין וכיו"ב; ו/או (ב) אינם הולמים או שאינם מתאימים לפעילות PVM.

עצם קיום הקישור לאתר אינו מהווה בשום אופן הצהרה כי PVM תומכת, מקדמת, מבטיחה, מפקחת ו/או ממליצה על התוכן ו/או השירותים של האתר המקושר, והיא אינה אחראית על התוכן הכלול בו.

במקרה של אי עמידה בתנאים כלשהם כמפורט לעיל, PVM תפעל מיד לבטל ההסכמה שניתנה על-ידה לקיום הקישור לאתר, והצד השלישי יהיה חייב למחוק את הקישור.

קישורים לאתרים אחרים

באתר עשויים להיכלל קישורים המאפשרים למשתמש לגשת לאתרים אחרים ("אתרים מקושרים").

קיומם של אתרים מקושרים באתר אינו מהווה בשום אופן המלצה, קידום, ו/או אישור של PVM ביחס להצהרות, לתוכן ו/או לשירותים הניתנים באמצעות האתרים המקושרים. כתוצאה מכך, PVM אינה אחראית לתכנים ולתנאים אחרים של האתרים המקושרים, ולכן המשתמש הינו הגורם היחיד האחראי לבדיקתם וקבלתם בכל שימוש באתרים המקושרים.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות לתכנון, למסדי נתונים, לתוכנות המחשב (כולל קודי מקור), וכן לרכיבים השונים המרכיבים את האתר (טקסטים, גרפיקה, צילום, סרטונים, הקלטות קול, קומבינציות צבעים וכו') ("התוכן"), וכן המבנה, הבחירה והסדר של אלה, הם בבעלות PVM, Group PVM או של מעניקי רישיונות ביחס לתוכן. כל לוגו שנכלל באתר (כגון, אך לא רק, סימנים מסחריים ו/או עיצובים) הם רכוש של חברת PVM, PVM GROUP או מעניקי רישיונות ביחס לתוכן.

השימוש באתר אינו מהווה הענקת זכויות כלשהן ביחס לאתר או לתכנים בו.

על המשתמש חל איסור מוחלט לשכפל, לשנות, להפיץ, להציג בציבור, להפוך לזמין ו/או לבצע כל צורה אחרת של הפצה או שימוש לא מאושרים באתר, בתכנים שלו ו/או בסמלים המסחריים של PVM.

שימוש לא מורשה בתכנים, באתר ו/או בסמלים המסחריים של PVM, וכן כל נזק שייגרם לזכויות הקניין הרוחני של PVM ו/או PVM GROUP, עלול לגרום לנקיטת הליכים משפטיים על-ידי PVM.

תוקף

אם יקבע כי סעיף כלשהו של הודעה משפטית זו, במלואו או בחלקו, הינו בטל או מבוטל, ביטול זה ישפיע רק על הסעיף האמור או על חלק ממנו, ואילו שאר

הסעיפים בהודעה משפטית זו ייוותרו תקפים לכל דבר ועניין.