תנאי שימוש

הודעה משפטית

הבעלים של אתר אינטרנט זה: www.mentos.co.il ("האתר"), הינם חברה בשם Perfetti Van Melle Benelux B.V (Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, 4815 HK, Breda, the Netherlands) (להלן "PVM"), חברה השייכת ל-PERFETTI VAN MELLE GROUP  (PVM Group), עם נתוני הזיהוי הבאים:

משרד רשום: Perfetti Van Melle Benelux B.V 

קוד זיהוי לצורך מס: NL001875607B01

טלפון: +31 76 52 75 000

פקס: +31 76 522 85 60

מס' רישום מסחרי: 20045885

גישה לאתר

הודעה משפטית זו מסדירה את גישת המשתמש ("המשתמש") לאתר והשימוש בו, במטרה לספק מידע למשתמש ביחס ל- PVM GROUP, PVM, למוצריה, לפעילויותיה ולמבצעי קידום המכירות שלה.

על ידי גישה ושימוש באתר, המשתמש מקבל את התנאים של הודעה משפטית זו, את מדיניות הפרטיות ואת מדיניות השימוש בעוגיות של האתר .

לפני תחילת השימוש באתר, על המשתמש לקרוא בעיון את ההודעה המשפטית, את מדיניות הפרטיות ואת מדיניות השימוש בעוגיות, בהתחשב בכך ש  PVM רשאית להתאים אותן ו/או לשנותן בכל עת. אם המשתמש אינו מקבל את תנאי ההודעה המשפטית, מדיניות הפרטיות ו/או את מדיניות השימוש בעוגיות, הוא אינו יכול להשתמש באתר או בתוכנו.

שימוש ופונקציה של האתר

המשתמש מסכים לעשות שימוש זהיר באתר ובמידע הכלול בו. המשתמש כפוף לתקנותיו ולהודעה משפטית זו, וכן לכל תנאי הכרחי אחר שיקבע על-ידי PVM לצורך השימוש באתר. 

כמו כן, המשתמש אינו רשאי לבצע כל מעשה במטרה לפגוע, לעשות שימוש לרעה ו/או לגרום לעומס יתר באתר, ו/או למנוע בכל צורה שהיא את השימוש באתר ובתפקודו.

PVM מודיעה בזאת למשתמש שאם תנאי ההודעה המשפטית, מדיניות הפרטיות או מדיניות השימוש בעוגיות לא ישמרו, או אם לא יתקיימו תנאים רלוונטיים אחרים המצוינים באתר, PVM שומרת לעצמה את הזכות להגביל, להשעות ו/או לסיים את הגישה של המשתמש לאתר, תוך שימוש בכל אמצעי טכני הדרוש כדי לעשות זאת.

PVM תעשה כל מאמץ סביר כדי לשמור על פעולה תקינה של האתר, למנוע שגיאות, או אם יש צורך בכך, לתקן אותן ולשמור על תוכן האתר מעודכן כראוי. עם זאת, PVM אינה מבטיחה את הזמינות או ההמשכיות של הגישה לאתר, ולא מבטיחה שהתוכן המופיע באתר יהיה ללא שגיאות.

אחריות

הגישה לאתר והשימוש בכל מידע, תוכן או מנגנון הכלולים בו, מתבצעת באחריותו הבלעדית של המשתמש.

PVM אינה אחראית לכל נזק ו/או הפסד העלולים לנבוע, במישרין או בעקיפין, מהגישה או מהשימוש במידע הכלול באתר, ובמיוחד לכל מידע הנוגע לצדדים שלישיים שונים מ- PVM, לרבות, אך לא רק, מידע שהופק על ידי מערכות ההפעלה או נזקים שנגרמו על ידי וירוסים ו/או התקפות על מערכות ההפעלה. כמו כן, PVM אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש בשל שימוש שאינו בהתאם להנחיות PVM, שימוש לא ראוי, תקלות באתר או בשירות, הפרעות, חוסר או פגם בתקשורת ו/או בתקשורת האינטרנט.

יתר על כן, PVM אינה אחראית לכל נזק ו/או הפסד לתוכנות המשתמש ו/או לחומרה עקב הגישה ו/או השימוש באתר.

המשתמש אחראי לכל נזק או אובדן מכל סוג שהוא, אשר עלול להיגרם כתוצאה מפגיעה בכל אחת מהחובות שהמשתמש כפוף להן בהתאם להודעה משפטית זו, בכל תנאי אחר המוצג באתר ו/או בהתאם לדין החל.

מדיניות בנוגע לקישורים

קישורים לאתר

כל צד שלישי המעוניין לכלול קישור לאתר באתר האינטרנט שלו ("קישור לאתר"), חייב לקבל הסכמה קודמת, בכתב, מ-  PVM, לציית לדין החל, ובשום אופן לא יוכל לאחסן תכנים אשר הם (א) בלתי חוקיים, מזיקים, אלימים, גזעניים, מפלים, משפילים, קשורים למין וכיו"ב; ו/או (ב) אינם הולמים או שאינם מתאימים לפעילות PVM.

עצם קיום הקישור לאתר אינו מהווה בשום אופן הצהרה כי PVM תומכת, מקדמת, מבטיחה, מפקחת ו/או ממליצה על התוכן ו/או השירותים של האתר המקושר, והיא אינה אחראית על התוכן הכלול בו.

במקרה של אי עמידה בתנאים כלשהם כמפורט לעיל, PVM תפעל מיד לבטל ההסכמה שניתנה על-ידה לקיום הקישור לאתר, והצד השלישי יהיה חייב למחוק את הקישור.

קישורים לאתרים אחרים

באתר עשויים להיכלל קישורים המאפשרים למשתמש לגשת לאתרים אחרים ("אתרים מקושרים").

קיומם של אתרים מקושרים באתר אינו מהווה בשום אופן המלצה, קידום, ו/או אישור של PVM ביחס להצהרות, לתוכן ו/או לשירותים הניתנים באמצעות האתרים המקושרים. כתוצאה מכך, PVM אינה אחראית לתכנים ולתנאים אחרים של האתרים המקושרים, ולכן המשתמש הינו הגורם היחיד האחראי לבדיקתם וקבלתם בכל שימוש באתרים המקושרים.

קניין רוחני 

כל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות לתכנון, למסדי נתונים, לתוכנות המחשב (כולל קודי מקור), וכן לרכיבים השונים המרכיבים את האתר (טקסטים, גרפיקה, צילום, סרטונים, הקלטות קול, קומבינציות צבעים וכו') ("התוכן"), וכן המבנה, הבחירה והסדר של אלה, הם בבעלות PVM, Group PVM או של מעניקי רישיונות ביחס לתוכן. כל לוגו שנכלל באתר (כגון, אך לא רק, סימנים מסחריים ו/או עיצובים) הם רכוש של חברת  PVM, PVM GROUP או מעניקי רישיונות ביחס לתוכן. 

השימוש באתר אינו מהווה הענקת זכויות כלשהן ביחס לאתר או לתכנים בו.

על המשתמש חל איסור מוחלט לשכפל, לשנות, להפיץ, להציג בציבור, להפוך לזמין ו/או לבצע כל צורה אחרת של הפצה או שימוש לא מאושרים באתר, בתכנים שלו ו/או בסמלים המסחריים של PVM. 

שימוש לא מורשה בתכנים, באתר ו/או בסמלים המסחריים של PVM, וכן כל נזק שייגרם לזכויות הקניין הרוחני של PVM ו/או PVM GROUP, עלול לגרום לנקיטת הליכים משפטיים על-ידי PVM.

תוקף

אם יקבע כי סעיף כלשהו של הודעה משפטית זו, במלואו או בחלקו, הינו בטל או מבוטל, ביטול זה ישפיע רק על הסעיף האמור או על חלק ממנו, ואילו שאר הסעיפים בהודעה משפטית זו ייוותרו תקפים לכל דבר ועניין.

מידע למשתמש – שימוש בנתונים אישיים

בהתאם לחוקי ההגנה על הפרטיות הרלבנטיים, חברת Perfetti Van Melle Benelux B.V. (Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, 4815 HK, Breda, the Netherlands)  (להלן:  "PVM"), מיידעת אותך כי הנתונים האישיים  (להלן: "נתונים אישיים") שיועברו ל- PVM יאספו ויעובדו תחת הפיקוח של PVM בהתאם לכללים הבאים: 

מטרות וחוקיות העיבוד

העיבוד של הנתונים האישיים נחוץ לטיפול ביחסים בינך לבין PVM. כדי לנהל יחסים אלו כראוי, PVM תעבד את הנתונים האישיים, אשר יכולים לכלול גם קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים, כגון נתונים לגבי בריאות, מוצא גזעי או אתני, חברות באיגוד מקצועי או אמונה דתית.

העיבוד של הנתונים האישיים יכול להתרחש באופן אלקטרוני וידני, בהתבסס על קריטריונים לוגיים התואמים באופן פונקציונלי את המטרות שלשמם נאספים הנתונים האישיים, ובהתאם לחוקי הגנת הפרטיות הרלבנטיים. 

היקף התקשורת והפצת הנתונים.

הנתונים האישיים יעובדו רק על ידי כוח אדם המורשה על ידי PVM, או על ידי חברות צד שלישי (לרבות כל חברה אחרת של Group PVM), מוסדות או אנשי מקצוע אשר, כמעבדי נתונים, מבצעים שירותי עיבוד ספציפיים או פעילויות המשלימות את המטרות שהוזכרו לעיל.

הנתונים האישיים לא יופצו בשום אופן.

העברת נתונים אישיים למדינה שלישית

לצורך ניהול היחסים בינינו, ייתכן ויהיה צורך להעביר חלק מהנתונים האישיים למדינות נוספות שבהן נמצאות חברות אחרות של קבוצת  PVM או שותפי PVM.

תקופת שימור הנתונים האישיים

הנתונים האישיים יישמרו כל עוד ההתקשרות עם PVM הינה בתוקף. לאחר מכן, הנתונים האישיים יישמרו כל עוד יש צורך בכך לשם ציות לדין החל ו/או לכל תקנה של רשות מוסמכת אשר עלולה להטיל על PVM את החובה לשמור את הנתונים האישיים למשך תקופה ארוכה יותר.

זכויות המשתמש

PVM מודיעה כי יש לך זכות לבקש גישה אל הנתונים האישיים שלך,  וכן זכות לתיקון או מחיקה שלהם, או הגבלה או התנגדות לעיבוד הנתונים, את הזכות לנייד נתונים או לבטל את ההסכמה שניתנה על ידי פנייה בכתב ל Perfetti Van Melle Benelux B.V.או על ידי שליחת הודעת דוא"ל אל pvmdpo@it.pvmgrp.com. על ההודעה להיות מופנית לתשומת ליבם של האחראים על הגנת הנתונים –The Data Protection Officer.

זכותך להגיש תלונה לרשות המפקחת.

בחתימה על מסמך זה, אתה נותן את הסכמתך המפורשת לעבד את הנתונים האישיים למטרה זו. PVM מודיעים לך כי תוכל לחזור בך מהסכמה זו בכל עת.

מדיניות פרטיות ועוגיות

(Perfetti Van Melle Benelux B.V., (Zoete Inval 20, 4815 HK, Breda, the Netherlands (להלן: PVM) רגישה לפרטיות שלך ומחויבת להגן עליה. PVM עשויה לאסוף מידע אישי על הגולשים  באתר אינטרנט זה- www.mentos.co.il.

כללי

אתר אינטרנט זה מופעל על ידי PVM. הודעת מדיניות פרטיות זו מפרטת את סוג המידע האישי שאנו אוספים, וכיצד אנו משתמשים בו ומגנים עליו, וכן מתארת לך מה עליך לעשות אם אינך מעוניין שהמידע האישי שלך ייאסף בעת שאתה גולש באתר שלנו, ואיך תוכל לשנות את המידע האישי שמסרת לנו בעבר. הודעת מדיניות פרטיות זו אינה חלה על באנרים, הגרלות ופרסומים או קידומי מכירות אחרים שאנו עשויים לתת להם חסות או להשתתף בהם באתרי אינטרנט שבבעלות צדדים שלישיים.

האחראי על המידע

האחראי על המידע האישי שנאסף במהלך הגלישה באתר אינטרנט זה הינו  Perfetti Van Melle Benelux B.V. (PVM).

סוגי נתונים אישיים שמעובדים

נתוני גלישה

במהלך פעילותן הרגילה, המערכות מבוססות-המחשב ופרוצדורות התכנה המעורבות בפעולתו של אתר אינטרנט זה מקבלות מידע אישי מסוים, שהעברתו נובעת מן השימוש בפרוטוקולי תקשורת באינטרנט. מידע זה אינו נאסף על מנת לקשר אותו לאנשים מזוהים, אבל באמצעות תהליכים והתאמות עם נתונים שבבעלות צדדים שלישיים, הוא עשוי מעצם טבעו להוביל לזיהוי המשתמשים. בקטגורית נתונים זו נכללים כתובות IP או השמות המאוחסנים במתחם (Domain) של המחשבים המשמשים את מי שנכנסים לאתר, הכתובות בציוני URI (Uniform Resource Identifier - מזהה מקור מידע ייחודי) של המשאבים הנדרשים, מועד הבקשה, השיטה ששימשה להעברת הבקשה לשרת, גודל הקובץ שהתקבל בתשובה, הקוד המספרי שמציג את סטטוס התשובה שנתן השרת (תקין, שגיאה וכו') ופרמטרים אחרים שקשורים למערכת ההפעלה ולמבנה מחשבו של המשתמש ומצבו. נתונים אלה משמשים רק על מנת לקבל מידע סטטיסטי אנונימי על השימוש באתר ולבדוק את ביצועיו התקינים והם נמחקים מיד אחרי העיבוד. קיימת אפשרות שהנתונים ישמשו לבירור ו/או הטלת אחריות, אם בוצעו עבירות עיבוד נתונים נגד האתר.

פרטים אישיים

אנו עשויים לאסוף פרטים אישיים. פרטים אישיים פירושם מידע שבאמצעותו אפשר לזהותך.

בדרך כלל, מידע זה כולל שם, כתובת, שם מסך, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי. אנו עשויים לאסוף נתונים שסיפקו משתמשים רק על מנת לענות על שאלות שהופנו אליהם ונתונים אלה יזכו לטיפול כאמור במדיניות זו ובדינים הרלבנטיים.

נתונים שהמשתמש מסר מרצונו

מסירת פרטים אישיים על ידי המשתמש מבחירה, בצורה מפורשת ומרצון בטופסי ההרשמה הקיימים באתר זה מהווה הסכמת המשתמש לרכישת הנתונים שסיפק , על-ידי PVM. PVM תעבד נתונים אלה על מנת להיענות לשירות הנדרש, וכפוף להסכמתך, אף לשלוח אליך חומרי מידע ופרסום בדוא"ל.

הגנה על ילדים

PVM מחויבת להגן על פרטיותם של ילדים. האתר מתוכנן ומיועד לשימוש של אנשים בני 16 ומעלה. אם מלאו לך 16 אך טרם מלאו לך 18, עליך לבחון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו עם מי שיש להם אחריות הורית לגביך כדי לוודא ששניכם מבינים אותן. למרות שאיננו אחראים לקביעת גיל המשתמשים שלנו, אנו עשויים לבצע בדיקות זיהוי.

אם טרם מלאו לך 16 שנים (בדוק את סף הגיל הזה עם הוראות החוקים המקומיים במקום מגוריך) זכור שדרושים לך אישור/הסכמה של מי שיש להם אחריות הורית לגביך להשתמש באתר זה, ליצור קשר איתנו ולשלוח לנו את פרטיך האישיים.

מטרת העיבוד

אתה מחליט מרצונך אם הינך רוצה למסור לנו את הפרטים האישיים שלך. במקרים מסוימים הפרטים האישיים דרושים לנו כדי להיות מסוגלים לבצע פונקציות מסוימות בקשר עם השימוש באתר. בעת שימוש באתר, ישנה אפשרות שתתבקש למסור פרטים אישיים על מנת שתוכל להירשם להגרלות פרסים או לתחרויות, לקבל מידע או דיוור, לענות על סקר, להעיר הערה או לשאול שאילתה. במקרים אלה, כדי לקבל הסכמה, PVM משתמשת במסך נפתח עם מידע על עיבוד הפרטים האישיים ותיבת סימון. דע לך ש-PVM תאסוף פרטים אישיים רק אם תיתן פרטים אלה מרצונך.

PVM משתמשת בפרטים האישיים שלך למטרה שלשמה הם נאספו (לדוגמה, כדי לענות לשאילתה שלך, לכלול אותך בתחרות או לשלוח לך דוגמית). קיימת אפשרות גם שנשתמש בפרטייך האישיים כדי לשפר את המוצרים ואת אתרי האינטרנט שלנו, ולפנות אליך בנוגע למוצרים ושירותים אחרים שעשויים לעניין אותך (ובכלל זה אלה שאנו עשויים להציע ביחד עם חברות אחרות). אנו עשויים גם לשתף אותם או להעביר אותם לחברות אחרות מ- PVM Group ולצדדים שלישיים שתומכים ישירות בפעילויות של PVM ובפיתוח ו/או הפעלת האתר.

אנו עשויים להשלים את המידע שסיפקת לנו עם מידע אחר שאנו מחזיקים או שקיבלנו מצדדים שלישיים. אנו עושים זאת לצורכי שיווק על מנת לספק מוצרים ושירותים מכוונים יותר אשר עונים על צרכיך.


תהליכי עיבוד המידע

חשוב לדעת שהפרטים האישיים מעובדים בהתאם לחוקים הרלבנטיים להגנה על פרטיות ומידע אישי. PVM ו/או צד שלישי אשר מעבד את המידע ואשר מונה ישירות על ידי PVM, מעבדים פרטים אישיים רק במהלך פרק הזמן הנחוץ למטרות שבגינן הנתונים נאספו או שעובדו לאחר מכן.

אנו נוקטים אמצעי בטיחות שונים כדי להתמודד עם סכנות של שיבוש או אובדן נתונים, בין במקרה ובין שלא במקרה, של גישה לא מורשית לנתונים או של פעולות עיבוד שאינן חוקיות או שאינן עולות בקנה אחד עם המטרות שלשמן נאספו הנתונים. בהתאם לדין החל ו/או לנדרש בתקנים בינלאומיים עיקריים, PVM נקטה אף אמצעי בטיחות נוספים כדי להפחית סיכונים הנוגעים לסודיות, שלמות וזמינות הפרטים האישיים שנאספו ועובדו.

שיתוף, העברה והפצה של נתונים

הנתונים שאנו אוספים עשויים לעבור או להימסר לחברות אחרות ב- PVM Group ולצדדים שלישיים שתומכים ישירות בפעילויות של PVM ובפיתוח אתר האינטרנט. לעיתים, PVM מעסיקה צדדים שלישיים לעיבוד וניתוח הנתונים. מלבד המקרים האמורים, הנתונים לא ייחשפו בפני איש ולא יינתנו לאיש אלא אם הדבר נעשה תוך ציות לחובות החוזיות והחוקיות או אם המשתמשים נתנו את הסכמתם. PVM ומעבדי הנתונים שלה, שהנם צד שלישי, יעבירו ויעבדו את הנתונים האישיים שלך וינקטו באמצעים הנאותים לשמר את אבטחת הפרטים האישיים.

 זכויות המשתמש

PVM מודיעה למשתמש כי שמורה לו הזכות לבקש גישה לפרטיו האישיים, ותיקון או מחיקה שלהם, או להגביל או להתנגדו לעיבוד הנתונים האמורים, וכן שמורה לו הזכות לניידות הנתונים או לבטל את הסכמה שנתן על ידי פנייה ל-PVM בכתב אל Perfetti Van Melle Benelux B.Vאו על ידי שליחת דוא"ל אל  pvmdpo@it.pvmgrp.com  לכבוד מנהל הגנת הנתונים, Data Protection Officer, בצירוף עותק של מסמך זיהוי או כל מסמך אחר המוכיח את זהות בעל המידע האישי.

PVM שומרת לעצמה את הזכות לוודא בכל עת את אמיתות הפרטים האישיים שמסר המשתמש, וכן את גילם וזהותם של הזוכים בטרם תחלק את הפרסים.

עוגיות

עוגיות הן קובצי טקסט ששרת עמודי האינטרנט מתקין בכונן הקשיח של המחשב שלך. PVM משתמשת בעוגיות כדי להקל את השימוש באתרים שלנו ולהיטיב להתאים את האתר ואת המוצרים שלנו לתחומי העניין ולצרכים שלך. PVM עשוייה להשתמש בעוגיות גם כדי לעזור להאיץ את פעולותיך העתידיות באתר שלנו. לדוגמה, האתר יכול לזהות שסיפקת פרטים אישיים ולהימנע מלבקש את אותו מידע פעם נוספת. אנו יכולים גם להשתמש בעוגיות כדי לאסוף מידע על המחשב שלך, כגון כתובת IP (מספר שמוקצה למחשב שלך בכל פעם שאתה גולש באינטרנט) או סוג דפדפן האינטרנט או מערכת ההפעלה שבהם אתה משתמש, ולחבר מידע זה לפרטים האישיים שלך. אנו עושים זאת על מנת להבטיח שהאתרים שלנו יתנו לך חוויית אינטרנט מיטבית, ויהוו מקורות מידע אפקטיביים.

לצורך שימוש בעוגיות האלה, PVM משתמשת במסך נפתח המציג מידע אודות עוגיות ותיבת סימון כדי לקבל הסכמה. באפשרותך להפסיק את השימוש בעוגיות בהגדרות הדפדפן שלך. סירוב לשימוש בעוגיות באתר מסוים עלול למנוע ממך את האפשרות לצפות באזורים מסוימים באתר או לקבל מידע מותאם אישית בעת הביקור באתר. 

גוגל אנליטיקס 

אתר זה עשוי להשתמש בכלי ניתוח אינטרנטיים, כגון גוגל אנליטיקס ו/או Unica, כדי לעקוב אחר אופן השימוש שלך באתר ולאחסן מידע, כמו למשל באיזו שעה ביקרת באתר, האם ביקרת בו בעבר ואיזה אתר הפנה אותך אליו. נתונים סטטיסטיים של האתר יכולים לשמש כדי להתאים לך אישית את חווית השימוש באינטרנט, וכן לאמוד - בצורה אנונימית ובאופן מצרפי - נתונים סטטיסטיים לגבי הפעילות באתר. אנו משתמשים במידע זה כדי למדוד את האפקטיביות של נוכחותנו ברשת האינטרנט ולהכין דוחות סטטיסטיים. במקרים שבהם אנו משתמשים בגוגל אנליטיקס, אנו עשויים לשתף את המידע הזה עם גוגל כדי לעזור לגוגל לשפר את מוצריה ושירותיה. אנחנו וגוגל לא נשתמש (ולא נרשה לצד שלישי כלשהו להשתמש) בכלי זה כדי לעקוב אחריך או לאסוף פרטים אישיים עליך או לקשור את הפרטים האישיים שלך עם נתוני גוגל אנליטיקס.

תגי פיקסל

חלק מהעמודים שבהם אתה מבקר בהם עשויים לאסוף מידע גם באמצעות תגי פיקסל (שנקראים גם clear gifs) שאותם אפשר לשתף עם צדדים שלישיים שתומכים ישירות בפעילויות קידום המכירות של PVM ובפיתוח אתר האינטרנט שלה. לדוגמה, PVM עשויה לשתף את סוכנות הפרסום שלה, שהינה צד שלישי, במידע כאמור כדי להיטיב לכוון טוב יותר את פרסומות הבאנרים באתרי PVM. ואולם, המידע שנאסף באמצעות השימוש בתגי פיקסלים אלה אינו ניתן לזיהוי אישי, למרות שאפשר לקשור אותו לפרטים האישיים שלך.

שינויים במדיניות הפרטיות הקיימת

PVM בודקת את מדיניות הפרטיות שלה בקביעות ובמידת הצורך שבה ובוחנת אותה בהתאם לשינויים בדין החל או בעקבות התפתחויות טכנולוגיות. שינויים במדיניות זו יפורסמו בעמוד זה.

מדיניות שימוש בעוגיות

עוגיות הן פרוצדורות אוטומטיות לשליפת מידע על העדפות מסוימות של משתמש אינטרנט בעת ביקור באתר אינטרנט מסוים, כדי לאפשר זיהוי של המשתמש כמשתמש חוזר ובכך להתאים לו את השימוש ולהאיץ את מהירות הגלישה.

סוגים של עוגיות

להלן סיווג של עוגיות בהתאם למאפייניהן:

בהתאם לחברה שמנהלת אותן:

-         עצמיות: עוגיות הנשלחות למערכת המחשב של המשתמש ממחשב או מתחם Domain)) שמנוהל על ידי האתר שממנו ניתן השירות שביקש המשתמש.

-         מצדדים שלישיים: עוגיות אלה נשלחות למערכת המחשב של המשתמש ממערכת מחשב או מתחם Domain)) שאינו מנוהל על ידי האתר שממנו ניתן השירות שביקש המשתמש אלא מנוהל על ידי גורם אחר המטפל בנתונים שהתקבלו מהעוגיות.

בהתאם לפרק הזמן שהן נשארות פעילות:

-          לכל כניסה: עוגיות אלה אוספות ומאחסנות נתונים בעת שהמשתמש נמצא באתר האינטרנט.

-          קבועות: הנתונים נותרים שמורים במערכת המחשב והגישה אליהם והטיפול בהם מתאפשרים במהלך תקופה שמוגדרת על ידי האדם האחראי על העוגייה.

בהתאם למטרתן:

-          טכנית: מאפשרות למשתמש לגלוש תוך שימוש בעמוד אינטרנט, פלטפורמה או אפליקציה ולהשתמש באפשרויות או שירותים שונים שקיימים בהם, לדוגמה, כדי לבדוק את התנועה ואת תקשורת הנתונים, לזהות את הכניסה, להיכנס לחלקים שהגישה אליהם מוגבלת, לזכור אלמנטים שמרכיבים הזמנה, לעבד הזמנה, לרשום את האפליקציה או השתתפות באירוע, להשתמש באלמנטים של בטיחות במהלך הגלישה, לאחסן תכנים להפצה של סרטוני וידאו או אודיו או לשתף תכנים באמצעות רשתות חברתיות.

-          התאמה אישית: מאפשרות למשתמשים גישה לשירותים עם מספר מאפיינים וכללים מוגדרים מראש התלויים בקריטריונים מסוימים במערכת המחשב של המשתמש, לדוגמה, שפה, סוג דפדפן באמצעותו מתאפשרת גישה לשירות, הגדרה אזורית מהמקום שממנו נכנסים לשירות וכו'.

-          ניתוח: מאפשרות ניטור וניתוח של דפוסי התנהגות של משתמשים בעמודי אינטרנט שאליהם היא קשורה (לדוגמה, מדידת פעילות שמבוצעת באתרי אינטרנט, הגדרת פרופילי גלישה באתרים, כדי לכלול שיפורים בהתאם לניתוח של השימוש שביצעו המשתמשים של השירותים.

-          פרסום: מאפשרות ניהול של שטחי פרסום הנכללים בעמוד אינטרנט המבוססים על קריטריונים כגון תוכן ערוך או תדירות הצגת הפרסומות.

-      פרסומת התנהגותית: מאפשרות ניהול של שטחי הפרסום הכלולים באתר אינטרנט ואחסון של המידע המתייחס להתנהגות המשתמשים, שהושג באמצעות צפייה מתמשכת בהרגלי הגלישה, וכך מאפשר לפתח פרופיל ספציפי ולהציג פרסומות לפיו.

השבתת עוגיות 

המשתמש יכול להגדיר את הדפדפן כך שיקבל או ידחה עוגיות כברירת מחדל. אם המשתמש מחליט לסרב להשתמש בעוגיות, אפשרויות שימוש ו/או שיפורים מסוימים עלולים להיות מוגבלים.

התהליך הנדרש כדי לחסום ולבטל עוגיות עשוי להיות שונה מדפדפן אינטרנט אחד למשנהו, לפיכך תוכל לשנות זאת בכל עת בהתאם להנחיות שניתנו על ידי דפדפן האינטרנט הרלבנטי, כפי שמוצג להלן:

- הגדרות עוגייה לאינטרנט אקספלורר https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

- הגדרות עוגייה לפיירפוקס https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

- הגדרות עוגייה לגוגל כרום https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

- הגדרות עוגייה  לספארי

 https://support.apple.com/en-il/HT201265

דפדפנים אלה כפופים לעדכונים או שינויים, כך שאיננו יכולים להבטיח שיהיו תואמים בדיוק לגרסה דפדפן האינטרנט בה הנך משתמש.

עוגיות באינטרנט

באתר אינטרנט זה, אנו משתמשים בסוגי העוגיות הבאים:

- כלול כאן הגדרה של העוגיות בהם אתה משתמש לפי הדוגמה הבאה-:

- עוגיות עצמיות ושל צד שלישי (גוגל אנליטיקס: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html);

- עוגיות כניסה וקבועות;

- עוגיות טכניות ואנליטיות;

המשך גלישה באתר זה מהווה הסכמה למדיניות השימוש בעוגיות המפורטת לעיל.

בכל שאלה נוספת הקשורה לשימוש בעוגיות, הנך מוזמן לפנות אלינו בדוא"ל אל: pvmdpo@it.pvmgrp.com.